Algajate ainekava

Eesmärgid

 • Kooli inglise keele õppe eesmärk on panna õpilane huvituma inglise keelest ja inglise keelsete maade kultuurist.
 • Õpetada õpilasele õiget inglise keele hääldust, intonatsiooni ja rütmi.
 • Õpilane omandab sõnavara õppekava temaatika piires.
 • Õpilane kuulab ja mõistab inglise keelset kõnet ja vestlust.
 • Mõistab lihtsamat argiteemalist ingliskeelset kõnet.
 • Tunneb ära ja mõistab õpitud sõnu ja väljendeid ning kasutab neid oma kõnes.
 • Saab aru korraldusest ja toimib vastavalt.
 • Saab aru lihtsast küsimusest ning vastab sellele õpitud sõnavara piires.
 • Kasutab kõnes sobivaid viisakusväljendeid.
 • Teab peast ingliskeelseid laule.

Teemad

 • Mina, enese tutvustamine, viisakusväljendid.
 • Mänguasjad
 • Värvid
 • Numbrid 1-12
 • Perekond, sünnipäev
 • Puu- ja aedviljad
 • Toiduained
 • Kehaosad
 • Riided
 • Loomad
 • Talv
 • Kevad
 • Halloween
 • Jõulud
 • Sõbrapäev
 • Lihavõtted

Suhtlusoskused

 • Enda tutvustamine
 • Tervitamine ja hüvastijätt
 • Palumine ja tänamine
 • Millegi ulatamine ja vastuvõtmine
 • Ettepaneku tegemine ühiseks tegevuseks
 • Meeldimise ja mittemeeldimise väljendid
 • Õnnitlemine, soovide soovimine jõuludeks, uueks aastaks, sõbrapäevaks


Grammatika

 • Enda tutvustamine „ I am ( nimi)“
 • Asesõnad I, you, we
 • Omadussõnad suur/väike, paks/ kõhn, ilus/inetu
 • Küsimuste moodustamine „ What…“, „How old ……“
 • Küsimustele vastamine My name is……, IT`s a……
 • Tegusõnade vormsitik lihtolevik ( I, you , he, it vormid), kestev olevik ( küsiv ja käskiv kõneviis)
 • Laused I like…., I love….
 • Nimisõnad
 • Tegusõnad
 • Tema on ( he is, she is) poiss ja tüdruk, naissugu, meessuguKooli lõpetamisel peab õpilane täitma õppekavaga kehtestatud nõudeid. Õppekava läbimisel väljastatakse huvikooli poolt tunnistus.


Edasijõudnute ainekava

Eesmärgid

 • Õpib mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu
 • huvitub võõrkeele õppimisest
 • Omandab õige häälduse ja intonatsiooni
 • Omanda sõnavara, mis võimaldab õpilasel end väljendada igapäevases
 • Suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires
 • Julgeb omandatud teadmisi ja oskusi praktikas kasutada

Teemad

 • Numbrid 13 – 100
 • Värvid
 • Kujundid
 • Taaskasutus
 • Tunded ja tegevused
 • Minu pere ja kodukoht
 • Omadussõnad
 • Minu päev
 • Mänguasjad
 • Klassiruum
 • Muusikariistad
 • Toit
 • Hommiku-, lõuna- ja õhtusöök
 • Sünnipäev
 • Lemmikloomad
 • Koduloomad, safariloomad
 • Meri ja selle elanikud
 • Linn
 • Ilm
 • Riided
 • Hobid ja vaba aeg
 • Halloween, jõulud, lihavõtted, sõbrapäev

Suhtlusoskused

 • Telefoninumbri ütlemine
 • Loa palumine, lubamine, keelamine
 • Tervitamine ja hüvastijätt
 • Vabandamine
 • Oma soovi väljendamine ja kaslase soovi küsimine
 • Ettepaneku tegemine ühiseks tegevuseks
 • Heakskiidu ja üllatuse väljendamine
 • Pöördumine kaaslase poole tema arvamuse teadasaamiseks
 • Õnnitlemine ja heade soovide soovimine jõuludeks uueks aastaks, sõbrapäevaks
 • Meeldimise ja mitte meeldimise väljendamine
 • Nimisõna ( ainsus ja mitmus)
 • Tegusõnad
 • Omadussõnad

Grammatika

 • Tegusõnad „ to be“, „ to have“
 • Tegusõnade lihtolevik, kestev olevik, käskiv kõneviis ( kaasaarvatud eitus – don't )
 • Eessõnad
 • Tutvumine „ I am Mary“, „ You are Eddy“
 • Omadussõnad old, new, hot, cold
 • Määrsõnad quiet noisy
 • Küsismused „ What…..?, „ How much…“, „ Who is…“, Where is….“
 • Can, can't
 • Has, has got, have, have got
 • „ How old are you?“
 • Look at…
 • I have, he has


Kooli lõpetamisel peab õpilane täitma õppekavaga kehtestatud nõudeid. Õppekava läbimisel väljastatakse huvikooli poolt tunnistus.