Algajate ainekava

Eesmärgid


Kooli inglise keele õppe eesmärk on panna õpilane huvituma inglise keelest ja  inglise keelsete maade kultuurist.

Õpetada õpilasele õiget inglise keele hääldust, intonatsiooni ja rütmi.

Õpilane omandab sõnavara õppekava temaatika piires.

Õpilane kuulab ja mõistab inglise keelset kõnet ja vestlust.

Mõistab lihtsamat argiteemalist ingliskeelset kõnet.

Tunneb ära ja mõistab õpitud sõnu ja väljendeid ning kasutab neid oma kõnes.

Saab aru korraldusest ja toimib vastavalt.

Saab aru lihtsast küsimusest ning vastab sellele õpitud sõnavara piires.

Kasutab kõnes sobivaid viisakusväljendeid.

Teab peast ingliskeelseid laule.

Õppesisu


Teemad

Mina, enese tutvustamine, viisakusväljendid.

Mänguasjad

Värvid

Numbrid 1 -12

Perekond, sünnipäev

Puu- ja aedviljad

Toiduained

Kehaosad

Riided

Loomad

Talv

Kevad

Halloween

Jõulud

Sõbrapäev

Lihavõtted


Suhtlusoskused


Enda tutvustamine

Tervitamine ja hüvastijätt

Palumine ja tänamine

Millegi ulatamine ja vastuvõtmine

Ettepaneku tegemine ühiseks tegevuseks

Meeldimise ja mittemeeldimise väljendid

Õnnitlemine, soovide soovimine jõuludeks, uueks aastaks, sõbrapäevaks

Grammatika

Enda tutvustamine „ I am ( nimi)“

Asesõnad I, you, we

Omadussõnad suur/väike, paks/ kõhn, ilus/inetu

Küsimuste moodustamine „ What…“, „How old  ……“

Küsimustele vastamine My name is……, IT`s a……

Tegusõnade vormsitik lihtolevik ( I, you , he, it vormid), kestev olevik ( küsiv ja käskiv kõneviis)

Laused I like…., I love….

Nimisõnad

Tegusõnad

Tema on ( he is, she is) poiss ja tüdruk, naissugu, meessugu


Kooli lõpetamisel peab õpilane täitma õppekavaga kehtestatud nõudeid. Õppekava läbimisel väljastatakse huvikooli poolt tunnistus.

Edasijõudnute ainekava

Eesmärgid:


õpib mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu

huvitub võõrkeele õppimisest

omandab õige häälduse ja intonatsiooni

omanda sõnavara, mis võimaldab õpilasel end väljendada igapäevases

suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires

julgeb omandatud teadmisi ja oskusi praktikas kasutada


Teemad


Numbrid 13 – 100

Värvid

Kujundid

Taaskasutus

Tunded ja tegevused

Minu pere ja kodukoht

Omadussõnad

Minu päev

Mänguasjad

Klassiruum

Muusikariistad

Toit

Hommiku-, lõuna- ja õhtusöök.

Sünnipäev

Lemmikloomad

Koduloomad, safariloomad

Meri ja selle elanikud

Linn

Ilm

Riided

Hobid ja vaba aeg

Halloween, jõulud, lihavõtted, sõbrapäev


Suhtlusoskused


Telefoninumbri ütlemine

Loa palumine, lubamine, keelamine

Tervitamine ja hüvastijätt

Vabandamine

Oma soovi väljendamine ja kaslase soovi küsimine

Ettepaneku tegemine ühiseks tegevuseks

Heakskiidu ja üllatuse väljendamine

Pöördumine kaaslase poole tema arvamuse teadasaamiseks

Õnnitlemine ja heade soovide soovimine jõuludeks uueks aastaks, sõbrapäevaks

Meeldimise ja mitte meeldimise väljendamine

Nimisõna ( ainsus ja mitmus)

Tegusõnad

Omadussõnad


Grammatika


Tegusõnad „ to be“, „ to have“

Tegusõnade lihtolevik, kestev olevik, käskiv kõneviis ( kaasaarvatud eitus – don`t )

Eessõnad

Tutvumine „ I am Mary“, „ You are Eddy“

Omadussõnad old, new, hot, cold

Määrsõnad quiet noisy

Küsismused „ What…..?, „ How much…“, „ Who is…“, Where is….“

Can, can`t

Has, has got, have, have got

„ How old are you?“

Look at…

I have, he has

Kooli lõpetamisel peab õpilane täitma õppekavaga kehtestatud nõudeid. Õppekava läbimisel väljastatakse huvikooli poolt tunnistus.